Zorgverzekeringswet

Ondanks de soms tegenstrijdige informatie, geven wij u hier kort een paar handvatten om na te gaan of u wel of niet verplicht verzekerd moet worden. We raden aan om correspondentie met verschillende instanties, zoals de zorgverzekeraar, het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen (CvZ)) en Sociale Verzekeringsbank (SVB) schriftelijk te doen.

1.Wanneer kun je (of moet je) de basiszorgverzekering stopzetten?

Je kunt (of moet) de basiszorgverzekering stopzetten:

 • Indien u drie maanden of langer betaald werk verricht in een ander land dan Nederland (buitenlandse werkgever, uitgeschreven uit Nederland, bij Nederlandse werkgever zit het weer anders), dan hoeft (mag) u zich voor die periode niet verplicht verzekeren met een Nederlandse zorgverzekering. Tip: ook bij vrijwilligerswerk kan er onder voorwaarden sprake zijn van een vergelijkbare overeenkomst. (Neem even contact op indien u hier vragen over heeft). Waaruit kan dit blijken? Onder andere uit de bepalingen van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (KB 746/98). In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs als u in NL woont, dus zelfs met een (huur)woning en ingeschreven staan in Nederland, hoeft u zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie; of beter: mag u zich officieel niet eens verzekeren.
 • Indien u stage loopt en in het land waar u dat doet als werknemer wordt gezien (= gebruik kunt maken van sociale voorzieningen aldaar).
 • "Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap." Ook dit is een belangrijk aspect. In tegenstelling tot 1) en 2) komt hier nog wel iets meer bij kijken, maar het helpt u een eind op weg.
 • Indien u in Nederland woont, met een buitenlandse werkgever of werkzaam voor een internationale instelling in Nederland. Als er in NL geen sociale lasten worden afgedragen, dan heeft men geen recht op de Nederlandse basiszorgverzekering, OOK niet als men staat ingeschreven in het BRP, bij de gemeente.
 • Indien u geen ingezetene van Nederland bent. Dit is een wat lastiger verhaal. Een paar korte vragen ter beoordeling en om aan te geven waar het in het kort om gaat:
  • Staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen GBA)?
  • Krijgt u inkomen vanuit Nederland?
  • Heeft u een verblijfstitel (visum, vergunning) voor het land waar u heen gaat?
  • Gaat u langer weg dan 9 / 12 maanden?
  • Gaat u voor een stage of werkzaamheden?
  • Gaat u in verband met uw studie in NL?

Dit zijn allemaal vragen die meespelen in de uiteindelijke beoordeling. De beoordeling ligt uiteindelijk bij de SVB, zij bepalen namelijk wie Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ) verzekerd moet zijn. Wie Wlz verzekerd is, moet ook een Basisverzekering zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (ZvW) hebben. In eerste instantie kunt u uw situatie voorleggen aan uw huidige zorgverzekeraar. Bij twijfel en lastige situaties is het beter een Wlz toets te doen bij de SVB.

2.Veel voorkomende problemen met het CAK

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen tijdens hun verblijf in het buitenland een bericht ontvangen van het CAK, Centraal Administratie Kantoor. Voorheen werd dit uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland (en daarvoor door het CvZ). Er kan worden medegedeeld dat een basisverzekering moeten worden afgesloten, met dreiging van een boete. Het CAK controleert namelijk wie er in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) staat ingeschreven en schrijft aan ieder die wel staat ingeschreven maar géén basisverzekering heeft zo'n brief. Dit betekent overigens niet dat men inderdaad ook met zekerheid verzekeringsplichtig is! Het hebben van een briefadres in Nederland is ook een reden voor het Zorginstituut NL om je een brief te sturen. Voor meer informatie over het hebben van een briefadres, kijkt u hier.

Het is mogelijk dat u een brief ontvangt, terwijl u terecht geen Nederlandse basisverzekering meer hebt (bijvoorbeeld omdat u aan het werk bent in het buitenland). De bewijslast ligt echter bij u. U zult moeten aantonen aan het CAK dat u niet meer verplicht bent om de Nederlandse basisverzekering te hebben. Dit kan door middel van een WLZ toets bij de SVB. Het is wel van belang de situatie goed toe te lichten, en eventueel ook contracten van werkgevers te kunnen overleggen. Ook komt het voor dat men, ondanks een lang verblijf buiten NL, ingeschreven bleef in Nederland. Uitschrijven is verplicht indien men in een jaar 8 maanden of langer buiten Nederland verblijft. Blijft men ondanks langdurig verblijf buiten Nederland toch ingeschreven in Nederland, dan kunnen dit soort administratieve problemen ontstaan. Alsnog uitschrijven is dan in veel situaties verstandig (en verplicht...).

Kijk hier voor informatie over het uitschrijven uit het BRP, gevolgen daarvan en het opgeven van een brief- of postadres.

3.Tips voor het afsluiten van een Nederlandse basiszorgverzekering

 • Bij terugkomst kunt u zichzelf weer inschrijven bij de gemeente en u daarna weer aanmelden voor een zorgverzekering. De zorgverzekering start op het moment dat u weer verzekeringsplichtig bent geworden; meestal de datum van (her)inschrijving.
 • Door de verplichte acceptatie voor de zorgverzekering heeft u ook geen problemen met aanmelding en nabehandelingskosten etc. Die worden dan door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed per verplichte ingangsdatum van de verzekering. Bij de aanvullende pakketten kan er, afhankelijk van het gewenste pakket, een medische selectie plaatsvinden. Dit gebeurt echter nog niet vaak.
 • Uitschrijven uit Nederland is een van de factoren die meespeelt bij de bepaling of u al dan niet verplicht bent een zorgverzekering in Nederland aan te houden. Volgens de regels dus echter NIET de enige factor. Kijk hier voor meer informatie over het uitschrijven uit de BRP.
 • Het is aan te raden een zorgverzekeraar te kiezen die uw ziektekosten vrijwel probleemloos kan overzetten naar een betaalbare buitenlandpolis.

4.Sluit de nieuwe zorgverzekering af via JoHo Insurances

 • Wij regelen (voor zover mogelijk) dat u zich bij terugkomst niet met terugwerkende kracht (en een boete) verplicht moet verzekeren. Dit gebeurt namelijk soms onterecht! Indien het terecht is dan kunnen ook wij dit natuurlijk niet voorkomen.
 • Indien u er voor toekomstige reizen echt niet onderuit komt, dan regelen wij een goed en voordelig pakket (basiszorgverzekering, eventueel aanvullend pakket + aanvullende flexibele voordelige reisverzekering) als alternatief!

JoHo Insurances kan met bovenstaande zaken behulpzaam zijn en heeft meerdere zorgverzekeringen, reisverzekeringen en internationale / expatverzekeringen in het aanbod die geschikt zijn voor uw situatie.

5.Definities, begrippen & aandachtspunten

Zorgverzekering & werelddekking

De zorgverzekering biedt een beperkte dekking buiten Nederland. Binnen de EU is de dekking voor spoedeisende hulp vanwege EU-regels redelijk goed (maar niet gelijkwaardig aan de Nederlandse dekking). Soms is er ook dekking buiten de EU, vaak echter niet of beperkt. De Nederlandse zorgverzekeraar gaat bij het uitkeren van een bedrag voor gemaakte medische kosten in het buitenland vaak uit van Nederlandse prijzen (soms zelfs die voor gecontracteerde zorg, dus nog lager) voor een vergelijkbare medische behandeling. Dit is in veel gevallen ontoereikend! Bedenk dat er ook in de "goedkope/ arme" landen duurdere klinieken zijn om u te helpen. Soms kunt u door een verzekeraar (om goed behandeld te worden) naar een buurland worden getransporteerd, waar een betere en ook duurdere gezondheidszorg is. In aanvullende pakketten is er soms nog extra dekking, maar ook dit is vaak weer gemaximeerd tot 200% van het Nederlandse tarief (dus geen kostprijsdekking) en voor een maximale aaneengesloten periode.

Aanvullende verzekeringen (geen ziektekosten)

Naast een kostprijsdekkende verzekering voor medische kosten in het buitenland is het verstandig dat u zich ook verzekerd voor andere onvoorziene omstandigheden. Denk daarbij aan het verlies of beschadigen van bagage, repatriëring i.v.m familieomstandigheden, SOS kosten, ongevallen dekking en wettelijke aansprakelijkheid.

Boete

Zij die tijdens hun verblijf in het buitenland een zorgverzekeringsplicht hebben, maar hier niet aan hebben voldaan, kunnen een boete krijgen bij terugkeer naar Nederland. De boete kan maximaal 130 procent van de nominale premie per onverzekerde maand bedragen, naast de normale premie die met terugwerkende kracht moet worden betaald.

Zorgtoeslag

Zolang u een Basiszorgverzekering hebt in Nederland, heeft u in principe recht op zorgtoeslag. Of iemand zorgtoeslag krijgt en tot welk bedrag hangt af van zijn of haar inkomen en vermogen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie hierover. De zorgtoeslag kunt u als maandelijks voorschot aanvragen, en als u dat niet doet wordt het automatisch verrekend bij de belastingaangifte. Zodra uw verzekeringsplicht vervalt, stopt natuurlijk ook uw recht op zorgtoeslag. Informeer de belastingdienst hier tijdig over. Met een expatverzekering of speciale reisverzekering, zonder dat u een basiszorgverzekering heeft lopen, is er geen recht op zorgtoeslag. Ook niet indien het een expat/reisverzekering van een Nederlandse verzekeraar is.