Wet langdurige zorg (Wlz)

1.Wlz - Algemene informatie

De Wet Langdurige Zorg (WLZ - voorheen AWBZ) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Die zorg wordt meestal in een zorginstelling gegeven, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Maar WLZ-zorg thuis is soms ook mogelijk. Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

Bij emigratie / wonen en werken buiten Nederland speelt de WLZ ook een rol. Als iemand WLZ plichtig is dan is die persoon ook verplicht een NL basisverzekering te hebben en vice versa.  De overheid toetst basisverzekeringsplicht dus aan de WLZ plicht. Dat is op het eerste gezicht misschien vreemd, maar wel hoe het werkt.  

2.Wlz - Na vertrek uit Nederland & Onderzoek WLZ

Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd voor de Wlz als:

  • Als u bent gedetacheerd naar een EU/EER Lidstaat of Zwitserland met een A1-verklaring. Dit geldt niet voor uw partner/gezinsleden, tenzij uw gezinsleden geen eigen inkomen hebben (onder voorwaarden).
  • Als u bent gedetacheerd naar een Verdragsland met een CoC/101 verklaring. Of dit ook voor uw partner/gezinsleden geldt kan per verdrag verschillen.
  • Als u bent uitgezonden als ambtenaar (bijv. in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie). Dit geldt ook voor uw gezinsleden tenzij deze een inkomen hebben van meer dan 5.153 euro per jaar (2021).

Deze mensen kunnen in een aantal specifieke situaties gebruik maken van Wlz-zorg in het buitenland. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Er wordt nooit een hoger bedrag vergoed dan wat dezelfde behandeling in Nederland zou hebben gekost.

Uitschrijving bij de gemeente is een indicatie voor overheidsinstanties dat u Nederland heeft verlaten. Dit bericht komt dus ook bij de belastingdienst en de SVB. Niet uitschrijven betekent niet dat u uw recht op de Wlz behoudt. De SVB beoordeelt uw situatie op grond van diverse feiten en omstandigheden. Er wordt gekeken waar u werkt, waar uw gezin verblijft, hoe lang u weg gaat, of u een woning in Nederland aanhoudt, of u deze woning heeft verhuurd, etc.

Wilt u duidelijkheid over uw situatie? Doe een Onderzoek WLZ bij de SVB.

Indien u duidelijkheid wil hebben over uw persoonlijke positie voor de Wlz dan kan u een zogeheten Onderzoek Wlz indienen bij de SVB. Zij zijn de enige instantie in Nederland die hier een officiële uitspraak over mogen doen. Zie hiervoor de website van de SVB.

 

3.Wlz - Na terugkeer in Nederland

Inschrijving bij de gemeente is niet voldoende om weer recht te krijgen op Wlz-zorg. De SVB beoordeelt uw situatie op grond van diverse feiten en omstandigheden. Er wordt gekeken waar u werkt, waar uw gezin verblijft, hoe lang u van plan bent in Nederland te blijven, of u een woning in Nederland ter beschikking hebt, etc. Het gaat erom dat u weer een duurzame band met Nederland heeft. Inschrijving bij een familielid in Nederland is bijvoorbeeld niet voldoende. U zal eigen woonruimte moeten hebben.

Als u vanuit het buitenland terugkeert naar Nederland kan er een wachttijd van toepassing zijn voordat u weer recht heeft op vergoeding van Wlz-zorg. Afhankelijk van de situatie is deze wachttijd maximaal 12 maanden, 1 maand voor ieder jaar dat iemand niet Wlz/AWBZ verzekerd was tijdens verblijf buiten Nederland. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg met verblijf in een Wlz-instelling voor eigen rekening.

De volgende periodes worden in mindering gebracht op de wachttijd (‘veroorzaken’ dus geen wachttijd):

  • Jaren waarin iemand verzekerd was voor de wettelijke zorgverzekering in een land van de EU, EER of Zwitserland. Periodes waarin iemand privaat verzekerd was komen hier niet voor in aanmerking. De periode waarin iemand in het buitenland verzekerd was, dient te worden aangetoond met een E-104 verklaring afgegeven in het desbetreffende land.
  • Jaren waarin iemand verdragsgerechtigde was. Een verdragsgerechtigde is iemand die met een pensioen of uitkering buiten Nederland is gaan wonen in een land van de EU,EER of Zwitserland en gedurende die periode recht hadden op zorg in hun woonland ten laste van Nederland. Dit geldt ook voor de verdragslanden voor ziektekosten.

Indien u in een ander land heeft gewoond, wordt u dus bij terugkeer in Nederland geconfronteerd met een wachttijd. Keert u bijvoorbeeld terug naar Nederland nadat u 5 jaar in Thailand heeft gewoond? Dan wordt u geconfronteerd met een wachttijd van 5 maanden. Let op: de eilanden van Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao, Sint Maarten) en de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba) worden hiervoor als een niet-verdragsland gezien. Ook bij een terugkeer naar Nederland uit deze landen kan u met een wachttijd worden geconfronteerd. Binnen ons aanbod biedt alleen de ziektekostendekking van het Goudse Expat Pakket een vergoeding voor Wlz kosten in het geval u die kosten zou maken gedurende de wachttijd voor de Wlz na terugkeer in Nederland.