Molest en Sancties

1.Wat is molest?

Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties.

Molestsituaties komen doorgaans voor in de volgende conflictsituaties:

  • gewapend conflict
  • burgeroorlog
  • opstand
  • binnenlandse onlusten
  • oproer
  • muiterij
  • rellen

2.Hoe kan je je verzekeren tegen schade door molest?

Wat dekt een verzekeraar doorgaans wel - of niet?

Bij veel verzekeringen is molest uitgesloten - ook bij internationale verzekeringen. Sommige verzekeraars bieden in bepaalde conflictsituaties wel dekking bij medisch letsel als gevolg van een molestsituatie (oorlog, oproer, etc). Echter, dit is wel aan voorwaarden verbonden! En dit verschilt ook per verzekeraar.

  • Situatie 1: U bent in een land waar onrust uitbreekt. Veel verzekeringen bieden dan tijdelijk dekking, zodat iemand de tijd heeft het land uit te gaan. Medische kosten niet verband houdende met de molest zijn in de regel gewoon gedekt volgens de voorwaarden.
  • Situatie 2: U gaat naar een land waar het onrustig is (code rood en code oranje in het reisadvies van BuZa). Dit ligt anders. Het bewust opzoeken van risico's wordt anders gezien dan er "per ongeluk" mee te maken krijgen. Vraag JoHo Insurances naar de mogelijkheden als hier sprake van is - maak bijvoorbeeld gebruik van het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies. (NB.: Er zijn diverse regio's waar het bijna permanent onrustig is. Zie hiervoor ook de reisadviezen van de Rijksoverheid.)

Welke internationale ziektekostenverzekeringen bieden dekking bij molest?

Voor ziektekosten heeft JoHo Insurances enkele aanbieders die standaard molestdekking op de ziektekosten(!, op andere onderdelen zit het vaak niet) bieden:

3.Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij molestschade en verzekeringssituaties?

Probleem met repatriering

Wellicht is er dekking voor medische kosten. Maar houdt er rekening mee dat repatriëring of medische evacuatie niet altijd gedekt is - en in conflictgebieden vaak ook niet eens mogelijk is - vanwege risico's voor hulpverleners.

Hoeveel wordt er vergoed?

Er kunnen bij kosten in verband met molest andere regels gelden. Bij de verzekering van OOM geldt bijvoorbeeld dat de verzekerde de kosten voorschiet, en op basis van de beschikbare hoeveelheid geld in de molestkas naar rato de kosten vergoed krijgt. Bij andere verzekeraars geldt dat de kosten op de gebruikelijke wijze worden vergoed en voorgeschoten.

Extra reiskosten en repatriëring

De kosten die men moet maken om een land te verlaten vallen niet onder de dekking van verzekeringen. Dit dient men zelf te regelen. In sommige situaties coördineren ambassades evacuaties van landgenoten.

Kort verblijf in risico land

Indien het om een kort verblijf gaat, kan ook een speciale verzekering worden afgesloten met molestdekking.
De OOM Tijdelijk in het buitenland (looptijd max. 2 jaar) biedt molestdekking bij (tijdelijk) verblijf in het buitenland.

Hoe weet ik of een land wel of niet veilig is?

Per verzekeraar kan verschillen van welke instantie ze uitgaan. Nederlandse verzekeraars gaan vaak uit van de reisadviezen van de Rijksoverheid. De grote internationale verzekeraars maken vaak gebruik van het Engelse ministerie. Kijk in de voorwaarden van de verzekering, of vraag er naar!

Terreur

Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd. Bij sommige verzekeringen is dit risico wel meeverzekerd, in Nederland is zijn hiervoor regels opgesteld, zie hiervoor ook het NHT, Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade.

4.Economische sancties

Economische sancties worden in internationaal verband opgeworpen om landen te straffen voor misdaden en grijpen vaak direct in op de financiële structuur van een land. Sancties verbieden landen, bedrijven en personen zaken te doen met o.a. lokale financiële instellingen zoals banken en verzekeraars. Soms hebben sancties verregaande impact en mag er vrijwel helemaal geen zaken gedaan worden met bedrijven, personen of instanties in een land. Dit is het geval met bijvoorbeeld Iran en Noord Korea.

In elke voorwaarden van internationale verzekeringen waar wij in bemiddelen zijn in meer of minder mate bepalingen opgenomen die gaan over economische sancties. In deze bepalingen staat beschreven dat economische sancties die worden opgelegd vanuit overheden, EU, UN of andere officiële instanties gevolgen kunnen hebben voor de verzekering. Het verschilt per verzekering hoe daar door de verzekeraar invulling aan wordt gegeven. Zo zijn er verzekeraars die dekking opschorten of intrekken als een verzekering en/of uitkering in strijd is met van toepassing zijnde recht of sanctie. Andere verzekeraars beperken de dekking niet, maar geven wel aan dat een economische sanctie gevolgen kan hebben op de 'werking' van een verzekering. Zo kan het gebeuren dat een premiebetaling vanuit een gesanctioneerde bank niet meer geaccepteerd wordt, en dat overboeken van geld (bijvoorbeeld een uitkering naar aanleiding van een verzekeringsclaim) naar zo'n bank ook niet meer is toegestaan. Betalingsgaranties aan ziekenhuizen in een land wat kampt met een economische sanctie zouden ook een probleem kunnen worden.

Wij adviseren om voorafgaand aan een reis of voorgenomen emigratie te onderzoeken in hoeverre het land is blootgesteld aan economische sancties, en in hoeverre de verzekering van uw wens daar beperkingen voor heeft opgenomen in de polisvoorwaarden. Indien gewenst assisteren we u daar graag bij. Als u al in een land verblijft waar (ineens) een economische sanctie op van toepassing wordt en u heeft al een of meer verzekeringen lopen via ons, neem dan gerust contact met ons op om te overleggen of en hoe die sanctie gevolgen heeft voor u en uw verzekeringen.