Nabestaandenuitkering (Anw)

1.Anw - Algemene informatie

De Algemene nabestaandenwet (Anw) kent twee verschillende uitkeringen:

 • Weduwen/weduwnaars uitkering
 • Wezenuitkering

Nabestaanden hebben alleen recht op deze uitkering als de persoon die overlijdt verzekerd was op het moment van overlijden. Was deze persoon op dat moment niet verzekerd dan hebben de nabestaanden geen recht op een Anw-uitkering. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Weduwen/weduwnaars uitkering voorwaarden:

 1. de weduwe/weduwnaar zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar en bij hem/haar thuis woont, of
 2. de weduwe/weduwnaar is voor minstens 45% arbeidsongeschikt.

Heeft de weduwe/weduwnaar zelf inkomsten uit arbeid of bepaalde andere inkomsten dan worden deze in mindering gebracht op de uitkering. De Anw-uitkering stopt als de weduwe/weduwnaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Wezenuitkering voorwaarden:

 1. Het kind heeft beide ouders verloren.
 2. De ouder die als laatste is overleden, moet verzekerd zijn geweest op moment overlijden.
 3. Kind is jonger dan 21 jaar.
 4. Voor kinderen van 16 jaar en ouder gelden aanvullende voorwaarden (opleiding dan wel zorg voor een huishouden).

2.Anw - Verzekerd na vertrek uit Nederland?

In principe bent u niet meer verzekerd voor de Anw na vertrek uit Nederland. Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd voor de Anw als:

 • U bent gedetacheerd naar een EU/EER Lidstaat of Zwitserland met een A1-verklaring. Dit geldt niet voor uw partner/gezinsleden.
 • U bent gedetacheerd naar een Verdragsland met een CoC/101 verklaring. Of dit ook voor uw partner/gezinsleden geldt kan per verdrag verschillen.
 • U bent uitgezonden als ambtenaar (bijv. in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie)
 • U buiten Nederland woont maar fysiek in Nederland werkt (volledig, deels is niet voldoende).

Uitschrijving bij de gemeente is een indicatie voor overheidsinstanties dat u Nederland heeft verlaten. Dit bericht komt dus ook bij de belastingdienst en de SVB. Niet uitschrijven betekent niet dat u uw recht op Anw behoudt. De SVB beoordeelt uw situatie op grond van diverse feiten en omstandigheden. Er wordt gekeken waar u werkt, waar uw gezin verblijft, hoe lang u weg gaat, of u een woning in Nederland aanhoudt, of u deze woning heeft verhuurd, etc.

Wat kan u doen om het gemis aan Anw op te vangen?

 • Sparen of beleggen om zo een buffer op te bouwen.
 • Vrijwillig verzekeren bij de SVB. Zie hiervoor de pagina over het vrijwillig verzekeren van de Anw. De premie is vergelijkbaar met het bedrag dat u zou betalen bij wonen en werken in Nederland.
 • Onderzoek of u in uw nieuwe woonland verzekerd wordt voor de lokale variant van de Anw (indien die bestaat).
 • Ook kunt u overwegen een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In veel gevallen is dat een goedkopere optie dan via de SVB.
 • Of het zinvol is hangt met name af van de gezinssituatie (zonder kinderen niet of nauwelijks zinvol) en het inkomen van beide volwassenen.

3.Anw - Uitbetaling van Anw na vertrek uit Nederland

U kunt uw Anw uitkering meestal meenemen als u verhuist naar een land binnen de EU, EER en Zwitserland. Wilt u de uitkering meenemen naar een ander land? Dan is dat afhankelijk van een verdrag dat Nederland met het andere land heeft afgesloten (zogeheten verdragslanden) en of dat verdrag daar dan in voorziet. Let op: ook bij de verdragslanden verschillen afspraken per land, dus verifieer bij de SVB of u in het land van aankomst recht heeft op een eventuele nabestaandenuitkering.