E-formulieren

1.Wat zijn E-formulieren?

Binnen de Europese Unie zijn er afspraken gemaakt om de sociale zekerheidsstelselsels van lidstaten in grensoverschreidende situaties op elkaar af te stemmen. Dit is om te voorkomen dat men bij migratie naar een land binnen de EU niet onverzekerd of dubbel verzekerd wordt. E-formulieren zijn de formulieren waarmee de benodigde gegevens uit worden gewisseld tussen de betrokken instanties van de lidstaten onderling zodat deze afspraken kunnen worden nageleefd.

Er zijn zeer veel E-formulieren die verschillende aspecten van de sociale zekerheidsstelsel van lidstaten van de Europese Unie ondersteunen. Vaak dient een E-formulier om de kosten voor medische behandelingen en voorzieningen die gemaakt worden in het ene land, te verhalen in een ander land. Vaak zijn verzekerden dus niet verzekerd in hetzelfde land als waar zij wonen en worden E-formulieren verstrekt door instanties (zoals de zorgverzekeraar) in het land waar men verzekerd is.

2.Voor wie zijn E-formulieren?

Iemand moet in aanmerking komen op vergoedingen die zijn geregeld in de hierboven genoemde verdragen en verordeningen. Zo iemand wordt ook wel een "verdragsgerechtigde" genoemd. In het algemeen gaat het daarbij om gedetacheerden en gepensioneerden.

Gedetacheerden

 • Een grote groep "verdragsgerechtigden" zijn gedetacheerden. Dit zijn mensen die met een specifieke verklaring van de Sociale Verzekeringsbank kunnen aantonen dat zij in Nederland sociaal verzekerd zijn terwijl ze in het buitenland verblijven.
 • Let op: mensen die door hun werkgever naar het buitenland worden uitgezonden of in het buitenland kunnen werken voor hun werkgever zijn dus niet zonder meer gedetacheerden en verdragsgerechtigd.

Gepensioneerden

 • Een andere belangrijke groep "verdragsgerechtigden" zijn gepensioneerden die vanuit Nederland AOW ontvangen en wonen in een land binnen de Europese Unie. Zij blijven verzekeringsplichtig in Nederland en kunnen gebruik maken van zorg in hun 'nieuwe' woonland.
 • Let op: veel mensen zijn niet tevreden met de zorg waar zij gebruik van kunnen maken via de verzekeringsplichtige regeling. Het is niet ongebruikelijk dat de geboden dekking in het nieuwe woonland minder is dan men in Nederland gewend was. Velen zijn ontevreden omdat zij in hun woonland alleen gebruik mogen maken van publieke ziekenhuizen als zij de kosten willen kunnen verhalen op de Nederlandse verzekering. Ondanks het feit dat men dus verplicht een verzekering in Nederland moet betalen, kiezen sommigen ervoor om zelf een verzekering af te sluiten waarmee zij wel dekking hebben tot kostprijs en ook gebruik kunnen maken van zorg in privé-klinieken.
 • Meer informatie rondom pensioenen is te vinden vanaf de pagina over het pensioen.

Voorwaarden en aanmelden als verdragsgerechtigde: het CAK

 • Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert.
 • Via het CAK kan worden ingezien wie in aanmerking komt voor deze regelingen en kan men zich ook aanmelden als verdragsgerechtigde.
 • Zie voor meer informatie de website van het CAK.

Persoonlijk advies omtrent E-formulieren en verdragsgerechtigden

3.Aandachtspunten bij de belangrijkste E-formulieren

Formulier (E) 101 - detacheringsverklaring

Voor wie vanuit Nederland tijdelijk in een EU- of verdragsland werkt (detachering) vermeldt het formulier 101 de lengte van de detachering. Voor werknemers in loondienst geldt dat de werkgever het formulier aanvraagt bij de Sociale verzekeringsbank (afdeling Internationale Detachering, telefoon (020) 656 5277); zelfstandigen vragen de verklaring zelf aan.

Advies JoHo Insurances inzake formulier (E) 101

Met een detacheringsverklaring kan uw zorgverzekering in Nederland doorlopen. Dit wil echter NIET zeggen dat u ook "volledig" bent gedekt in het land waar u naar toe verhuist. Daarnaast vervallen meestal ook de dekkingen voor uw "gewone" verzekeringen in Nederland (denk aan reis, aansprakelijkheid, inboedel, woonhuis, rechtsbijstand).
Wie persoonlijk advies wil bij formulier (E) 101 en individuele omstandigheden kan kosteloos en vrijblijvend het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies invullen.

Formulier (E) 106

Wie Zvw-verzekerd is en buiten Nederland woont, kan lokale medische zorg ten laste van Nederland ontvangen. Verzekerden laten zichzelf en hun gezinsleden met formulier 106 inschrijven bij een lokale verzekeringsinstelling, waarmee recht op medische zorg ten laste van Nederland wordt geregeld. Dit formulier is aan te vragen bij de Nederlandse zorgverzekeraar.

Advies JoHo Insurances inzake formulier (E) 106

Het verschilt per land hoe de lokale dekking is; in veel Europese landen is deze dekking van een veel lager niveau dan in Nederland. Ook is er niet altijd dekking voor repatriëring naar Nederland in geval van overlijden of ernstige ziekte/ongeval. Daarnaast vervallen meestal ook de dekkingen voor uw "gewone" verzekeringen in Nederland (denk aan reis, aansprakelijkheid, inboedel, woonhuis, rechtsbijstand).
Wie persoonlijk advies wil bij formulier (E) 106 en individuele omstandigheden kan kosteloos en vrijblijvend het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies invullen.

Formulier (E) 121

Wie een Nederlands pensioen of uitkering ontvangt en in een EU-/EER- of verdragsland woont, heeft recht op geneeskundige zorg in het woonland ten laste van Nederland. Verdragsgerechtigden schrijven zich via formulier 121 in bij een lokale verzekeringsinstelling waarmee recht op medische zorg ten laste van Nederland wordt geregeld. Het formulier is aan te vragen bij het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)

Advies JoHo Insurances inzake formulier (E) 121

Het verschilt per land hoe de lokale dekking is; in veel Europese landen is deze dekking van een veel lager niveau dan in Nederland. Ook is er niet altijd dekking voor repatriëring naar Nederland in geval van overlijden of ernstige ziekte/ongeval. Daarnaast vervallen meestal de dekkingen voor uw "gewone" verzekeringen in Nederland (denk aan reis, aansprakelijkheid, inboedel, woonhuis, rechtsbijstand).
Wie persoonlijk advies wil bij formulier (E) 121 en individuele omstandigheden kan kosteloos en vrijblijvend het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies invullen.

4.Belangrijke documenten

Het Zorginstituut Nederland (voorheen CvZ) geeft uitleg over onderstaande E-formulieren

 • E104 Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen
 • E106 Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens ziekte en moederschap van verzekerden die in een ander dan het bevoegde land wonen
 • E107 Aanvraag van een verklaring inzake het recht op verstrekkingen
 • E108 Kennisgeving van schorsing of intrekking van het recht op verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering
 • E109 Verklaring voor de inschrijving van de gezinsleden van de werknemer of de zelfstandige en het bijhouden van de inventarissen
 • E112 Verklaring betreffende het behoud van het recht op lopende verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering
 • E121 Verklaring voor de inschrijving van de rechthebbenden op pensioen of rente of zijn gezinsleden, en het bijhouden van de inventarissen
 • E123 Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen van de ongevallen- en beroepsziekteverzekering
 • E125 Individuele opgave van de werkelijke uitgaven
 • E126 Tarieven voor de vergoeding van verstrekkingen

5.Mogelijkheden voor wie niet in aanmerking komt voor EU regelingen

Komt u niet in aanmerking voor deze regelingen?

Omdat het wel of niet recht hebben op bepaalde vergoedingen uit verdragen aan veel regels is verbonden, zijn er ook veel mensen die niet in aanmerking komen voor deze regelingen. Zij dienen bij vertrek naar het buitenland vaak zelf iets te regelen om verzekerd te zijn voor ziektekosten.

Lokaal verzekeren?

Er zijn uiteraard mensen die zich lokaal verzekeren, vaak omdat zij iets kunnen regelen via de werkgever. Hier zit echter een aantal mogelijke nadelen aan. Zie daarvoor belangrijke aandachtspunten bij lokaal verzekeren

Particuliere internationale ziektekostenverzekering?

Voor wie zich niet lokaal kan of wil verzekeren, is een particuliere internationale ziektekostenverzekering een goede manier om te verzekeren. Een overzicht van de mogelijke verzekeringen kunt is te vinden bij Ziektekostenverzekeringen in het buitenland

Wie vrijblijvend - en dus kosteloos - persoonlijk advies wenst te ontvangen omtrent E-formulieren, internationale ziektekostenverzekeringen en emigreren kan het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies invullen.