OOM Achtergebleven Woonhuis Verzekering OOM Achtergebleven Woonhuis Verzekering

1.Introductie

De Achtergebleven Woonhuis Verzekering van verzekeraar OOM Verzekeringen is gericht op Nederlanders die langere tijd buiten Nederland verblijven, en in Nederland een eigen woning in bezit hebben. De verzekering is bedoeld voor Nederlanders die:

 • een woning in Nederland onbewoond achterlaten, of;
 • een woning in Nederland tijdens hun afwezigheid verhuren, of;
 • in Nederland een recreatiewoning* aanhouden voor tussentijds verblijf.

Dit verzekeringspakket voor de woning is alleen beschikbaar voor Nederlandse verzekeringsnemers die buiten Nederland verblijven.

* Recreatiewoning: chalet, sta-caravan, recreatiewoning, vakantiewoning, etc. Aan de hand van de aanvraag wordt door de verzekeraar (OOM Verzekeringen) beoordeeld of het verblijf geschikt is voor acceptatie.

2.Dekking

Het pakket bestaat uit de volgende dekkingen:

 1. Opstalverzekering (woonhuizen)
 2. Eigenarenbelang (appartementen)
 3. Inboedelverzekering
 4. Rechtsbijstandverzekering

Voor een toelichting op de dekkingen binnen dit pakket verwijzen we graag naar de bijlage ‘dekkingsoverzicht’ zoals dat in pdf op deze site is opgenomen. Hierin staat kort en bondig omschreven wat u kunt verzekeren en waarvoor u dan dekking heeft. Voor een uitgebreide toelichting op de dekking – en de werking van de verzekering – verwijzen we graag naar de polisvoorwaarden.

 • Of uw leegstaande woning daadwerkelijk verzekerd kan worden tegen de vermelde premies en dekkingen is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar en wordt bepaald na inzending van uw online aanvraag (zie onderaan deze pagina voor de instructie).
 • Glas is meeverzekerd zolang het een gevolg is van een verzekerde gebeurtenis, zoals brand of storm. Glasschade door vandalisme is dus niet verzekerd

Dekking eigenarenbelang (appartement)

Een opstalverzekering via de VVE zal naar verwachting ook in uw situatie door kunnen blijven lopen. Hou hierbij wel rekening met het volgende:

 • De opstalverzekering via de VVE dekt vaak alleen de "kale" (standaard) opstal.
 • Indien u een keuken, badkamer en/of vaste vloer luxer dan standaard heeft, dan kan het zijn dat dit deel van de opstal niet is meeverzekerd bij de opstalverzekering.
 • De opstal (keuken, badkamer, vloeren etc) die niet onder de dekking van de VVE-opstalverzekering valt, kan aanvullend met een eigenarenbelangverzekering worden verzekerd.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Om verzekerd te zijn voor juridische aangelegenheden rondom uw leegstaande woning is het belangrijk om naast de Basis – of Topdekking een extra rubriek E (onroerend goed) af te sluiten. In het dekkingsoverzicht (zie pdf op deze pagina) staat omschreven wat het verschil is tussen de Basis – en Topdekking. Het is niet mogelijk om de rubriek E los af te sluiten; een Basis of Topdekking dient altijd verplicht afgenomen te worden.

Bij aanvraag is het ook mogelijk een rubriek F af te nemen. Deze rubriek is alleen van toepassing indien de woning verhuurd wordt en biedt geen extra’s rondom het verzekeren van rechtsbijstand op een leegstaande woning.

Om dekking bij verhuur te krijgen, moet het verhuur contract bij ingang van de verzekering nog minimaal 1 jaar doorlopen.

Onderverzekering en Premier risque dekking voor bepaalde gebeurtenissen

De verzekerde waarde van inboedel dient op basis van nieuwwaarde berekend te worden. Ook indien inboedel al wat ouder is. Bij een te laag verzekerde inboedelwaarde kan er sprake zijn van onderverzekering, en volgt er bij schade slechts een gedeeltelijke uitkering, naar rato van het percentage onderverzekering.

Voor een aantal gebeurtenissen wordt geen onderverzekering toegepast (premier risque dekking) én geldt een maximaal verzekerd bedrag. Voor onderstaande gebeurtenissen wordt nooit meer uitgekeerd dan onderstaande bedragen (dit is van toepassing op zowel inboedel als opstal):

 • Waterschade (water, stoom, neerslag, blusmiddelen), maximaal max. € 30.000,-
 • Inductie/ overspanning max € 7.500,-
 • Regen, hagel, sneeuw, smeltwater max. € 30.000,-
 • Breuk of defect aquaria max. € 30.000,-
 • Zie de voorwaarden voor het exacte overzicht.

3.Premie

Premie opstal- en inboedelverzekering

Uitgangspunten:

 • Er geldt een minimumpremie van 40 euro per jaar.
 • Bij opstal is de premie gerelateerd aan de herbouwwaarde van de woning.
 • Bij inboedel is de premie gerelateerd aan de nieuwwaarde van de inboedel.
 • U kunt kiezen voor een doorlopende verzekering (optie 1) of een verzekering met een looptijd korter dan 1 jaar met een vooraf bepaald einddatum (optie 2).

Optie 1: Premie bij een minimale looptijd van een jaar ("doorlopend")

Doorlopend betekent jaarlijks automatische stilzwijgende verlenging, zonder vooraf bepaalde einddatum. Deze variant is gedurende het eerste jaar dat de verzekering loopt niet tussentijds opzegbaar is, behalve bij verkoop van de woning. De verzekering is na het eerste jaar wel tussentijds opzegbaar met een maand opzegtermijn. De premie voor de dekkingen ‘opstal’ en ‘inboedel’ is afhankelijk van het te verzekeren bedrag. Het betreft een 'getrapte' premie:

Verzekerde waarde van 0 tot 250.000,- euro premie 2,5 promille
Verzekerde waarde van 250.000,- euro tot 350.000 euro premie 2 promille
Verzekerde waarde vanaf 350.000,- euro premie 1,5 promille
Een rekenvoorbeeld voor een opstalverzekering met een herbouwwaarde van 400.000,- euro
2,5 promille over 250.000,- euro herbouwwaarde (0-250.000) 625 euro +
2 promille over 100.000,- euro herbouwwaarde (250.000-350.000) 200 euro +
1,5 promille over 50.000,- euro herbouwwaarde (350.000-400.000) 75 euro =
De totale jaarpremie exclusief 21% assurantiebelasting 900 euro
De totale jaarpremie inclusief 21% assurantiebelasting 1.089 euro

Optie 2: Premie bij een looptijd korter dan een jaar ("specifieke looptijd")

Indien u kiest voor deze optie met een specifieke looptijd dan loopt de verzekering na de aangegeven einddatum automatisch af. Bij afsluiten met een vooraf gekozen einddatum is het van belang goed voor uzelf te agenderen wanneer de dekking stopt. U krijgt namelijk geen bericht van OOM dat de verzekering is beëindigd. Dus als u er niet op let dan loopt u het risico 'ineens onverwacht' onverzekerd te zijn. Het is mogelijk om de verzekering meerdere periodes na elkaar aan te vragen. U dient dan wel iedere keer een geheel nieuwe aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk de verzekering tussentijds te beëindigen, behalve bij verkoop van een (verzekerde) woning. Hou er rekening mee dat de premie relatief hoger ligt bij kortere verzekeringsperiodes in vergelijking met een doorlopende verzekering.

De premie-opbouw bij een "specifieke looptijd" is anders dan de hierboven vermelde 'getrapte premie' bij de doorlopende variant. Er zijn afhankelijk van de looptijd toeslagen op de premie van toepassing, de premie valt daardoor dus relatief gezien hoger uit. Voor de exacte berekening van de premie verwijzen we graag naar de aanvraagmodule van OOM.

OOM aanvraagmodule

Premie rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie voor de rechtsbijstandverzekering is als volgt:

Basisdekking + Rubriek E 100,56 euro premie (exclusief 21% assurantiebelasting)
Topdekking + Rubriek E

202,56 euro premie (exclusief 21% assurantiebelasting)

4.Hoe de verzekering aan te vragen?

Online kan een offerte worden gemaakt of een aanvraag worden gedaan. Via onderstaande button komt u op de online module van de verzekeraar (OOM) terecht, alwaar u uw gegevens kunt invullen.

Online een offerte opvragen

Door gebruik te maken van deze link, loopt de aanvraag via JoHo Insurances (daar zijn geen extra kosten aan verbonden). Wij kunnen u dan ook assisteren bij vragen en problemen gedurende de gehele looptijd.

Belangrijk! Gedurende de online aanvraag wordt door OOM gevraagd naar eerdere schades die u heeft geclaimd bij voormalige verzekeraars. Vermeld die informatie naar waarheid en volledig. OOM heeft inzage in uw claimgedrag en zal aanvullende vragen stellen als u niet naar waarheid en volledig antwoord heeft gegeven. Meteen de juiste info verstrekken voorkomt vertraging in het aanvraagproces.

U kunt de verzekering afsluiten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent woonachtig buiten Nederland.
 • Uw woning ziet er bewoond uit en de tuin is goed onderhouden.
 • Eigendom van een woning: U bent de eigenaar van de woning, eventueel gezamelijk met u partner. Een afwijkend eigenaarschap moet worden vermeld bij aanvraag. De verzekeraar zal dit beoordelen.
 • Verzekerignsnemer: 1 persoon (eigenaar/mede-eigenaar) zal de verzekering aanvragen. Bij een gezamelijk eigenaarschap zal de verzekeringsnemer (en mede-eigenaar) alle zaken onderling regelen met de andere eigenaar.
 • Wilt u de Rechtsbijstandverzekering afsluiten en is er sprake van verhuur van een woning? Er moet een schriftelijk huurcontract zijn dat op de ingangsdatum van de verzekering nog minstens één jaar doorloopt. U dient de woning ter verhuren aan één huurder en er is geen sprake van onderhuur of kamerhuur.
 • Is er sprake van verbouwing of een geplande verbouwing? De verzekering kan niet worden afgesloten indien uw woning eerst verbouwd gaat worden. Nadat de verbouwing klaar is, kan het wel.

Bepalen van de herbouwwaarde

Voor de opstalverzekering in uw aanvraag moet u tijdens het aanvraagtraject een herbouwwaarde opgeven. Gezien de huidige prijzen van materialen en arbeidsloon zou die opgegeven herbouwwaarde misschien te laag kunnen uitvallen, met de kans op onderverzekering  *) als gevolg. Om het risico op onderverzekering te verlagen kunt u ervoor kiezen om de woning door middel van een taxatie op basis van herbouwwaarde te verzekeren bij OOM. Let op! Een reguliere taxatie is vaak op basis van verkoopwaarde, dus vraag uw taxateur specifiek om een taxatie op basis van de herbouwwaarde. Een taxatie laten uitvoeren moet u zelf betalen, OOM vergoedt geen taxaties.

Het is aan uzelf of u deze taxatie wenst uit te laten voeren. Indien u geen taxatie laat uitvoeren, dan raden wij aan om voor uzelf te toetsen of het door u opgegeven verzekerde bedrag op de polis bij OOM wel reëel is, om het risico op onderverzekering te verlagen. Online zijn diverse herbouwwaardemeters te vinden die u vlot inzicht kunnen geven in de globale herbouwwaarde van uw woning. Tip: maak een paar berekeningen op verschillende websites en kies voor de hoogste berekende herbouwwaarde. De kans op nadelige effecten door toepassing van onderverzekering door OOM bij schade is dan het laagst. 

Ongeacht of u uw woning laat taxeren of dat u zonder taxatie zelf tot een inschatting van een reële herbouwwaarde komt zal OOM de herbouwwaarde zoals opgenomen op de polis jaarlijks indexeren op basis van de index 'bouwkosten' van het CBS. Hoe dit precies werkt staat uitgelegd in de voorwaarden. 

*) Onderverzekering
Onderverzekering betekent dat de verzekerde herbouwwaarde lager is dan de werkelijke herbouwwaarde van het verzekerde object (de woning), op het moment direct voordat een verzekerde gebeurtenis (bijvoorbeeld brand) plaatsvindt. Voorbeeld:

 • Indien uw woning is verzekerd op basis van een herbouwwaarde van 200.000 euro, maar de werkelijke herbouwwaarde blijkt 400.000 euro te zijn, dan is er sprake van 50% onderverzekering.
 • Bij een schade van 20.000 euro zal de verzekeraar daar dan - een evt. eigen risico buiten beschouwing gelaten - maar 50% (10.000 euro) van vergoeden 

Wij (Joho Insurances) zijn niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een te laag vastgestelde herbouwwaarde. De beslissing om op basis van deze mail de herbouwwaarde aan te passen ligt bij uzelf. Vervolgacties (taxatie uitvoeren / verzekerd bedrag verhogen) dienen door uzelf gedaan te worden. 

Inspectie van de woning bij een herbouwwaarde van 1 miljoen euro of meer

Als bij aanvraag van de verzekering wordt ingevuld dat de woning een herbouwwaarde heeft van 1 miljoen euro of meer dan zal OOM altijd een fysieke inspectie wensen van de woning. Dat betekent dat er iemand langskomt bij de woning om deze van zowel buiten als binnen te 'inspecteren'. Het plannen, uitvoeren en rapporteren van en over een inspectie neemt even tijd in beslag. Dekking zal pas kunnen starten als OOM de aanvraag en inspectie heeft goedgekeurd. Wij - JoHo - hebben geen invloed op de verwerkingstijd van de aanvraag en inspectie aan de kant van OOM. Hou hier rekening mee als u vlot dekking nodig hebt en probeer een aanvraag ruim voor een gewenste ingangsdatum in te dienen.

Korting bij het afsluiten van deze verzekering via JoHo Insurances

U kunt € 25,- korting krijgen als u uw Achtergebleven Woonhuis-verzekering via JoHo Insurances afsluit, met als voorwaarde o.a. een minimale looptijd en het meeverzekeren van opstal voor een reële waarde. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

5.Wat te doen bij schade?

 • Breng OOM Verzekeringen zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt OOM daarvoor bereiken op +31 (0)70 353 21 60 (tijdens kantooruren) of +31 (0)70 353 21 35 (buiten kantooruren).
 • Download het Schade-aangifte formulier (PDF), vul deze in, en stuur dit formulier naar brand@oomverzekeringen.nl.
 • Komt de schade door brandstichting, inbraak, diefstal, beroving? Doe dan binnen drie dagen na ontdekking van de schade aangifte bij de politie. Stuur een kopie van de bevestiging van uw aangifte mee met het schadeaangifteformulier.
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat de schade erger wordt.
 • Verzoek om Rechtsbijstand: Neem zo snel mogelijk contact op met ARAG Rechtsbijstand voor overleg met een jurist. Dat kan telefonisch (+31 (0)33 4 342 342). ARAG beoordeelt namens OOM Verzekeringen of de gevraagde rechtshulp onder uw verzekering valt.

6.Belangrijke documenten

7.Heeft u een vraag over de OOM Achtergebleven Woonhuis Verzekering?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.