Cigna Global Health Cigna Global Health

1.Introductie

Cigna is een grote internationale ziektekostenverzekeraar van Amerikaanse origine. Cigna is een bekende naam wereldwijd en met een polis van Cigna bent u dan ook verzekerd van een groot internationaal netwerk van zorgverleners waar u gebruik van kunt maken. Die service heeft echter wel een prijs. De premies bij Cigna liggen gemiddeld genomen iets hoger dan verzekeringen van andere aanbieders van dit soort ziektekostenverzekeringen. Als u een persoonlijk advies bij ons aanvraagt kunnen we deze verschillen in premie en dekkingen voor u specifiek inzichtelijk maken.

2.Dekking, kenmerken en aandachtspunten

Dekkingen

 • Ziektekosten
 • Tandheelkunde

Dekkingsoverzicht Cigna Global Individuals (pdf)

Kenmerken

 • Geschikt voor alle nationaliteiten
 • Locals zijn niet op de polis mee te verzekeren.
 • Max.180 dagen dekking in land van oorsprong
 • Het hebben van werk is geen voorwaarde om deze verzekering te mogen aanvragen.
 • De looptijd van de verzekering is onbeperkt (= géén eindleeftijd van toepassing).
 • Er is geen maximum leeftijd bij aanvragen van de verzekering.
 • Er is geen medische keuring nodig bij aanvraag van de verzekering.
 • Aanvragen van de verzekering kan geheel online.
 • Er gelden premietoeslagen bij termijnbetaling (halfjaar, kwartaal of maandbetaling).
 • Tussentijds opzegbaar met 14 dagen opzegtermijn (Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk indien in betreffende verzekeringsjaar een claim is ingediend.)
 • Cigna biedt vele mogelijkheden voor dekking, eigen risico en co-payment. U kunt daarmee de verzekering geheel naar eigen wens samenstellen. Het is verstandig om in de module van Cigna zelf de verschillende dekkingscombinaties door te rekenen.
 • Medische kosten voortkomend uit een molestsituatie vallen niet onder dekking van de verzekering, ook niet als u niet actief participeert in de molestsituatie.
 • Cigna heeft een groot internationaal netwerk, bij geplande opnames in een ziekenhuis dient Cigna tijdig geïnformeerd te worden en kan Cigna in veel gevallen de medische kosten rechtstreeks met het ziekenhuis afwikkelen, u hoeft dus geen grote bedragen zelf voor te schieten.

Let op - aandachtpunten:

De volgende voorwaarden en regels zijn (ook) van belang tijdens de looptijd:

 • Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk indien in betreffende verzekeringsjaar een claim is ingediend.
 • Cigna verhoogt premies elk jaar fors. We zien verhogingen van meer dan 10%.
 • Indien een verzekerde dekking wil verlagen, dan worden gezondheidsvragen gesteld om het verzoek te beoordelen. Een verzoek tot verlagen van dekking kan dus worden afgewezen.
 • Als een verzekerde dekking wil verhogen, worden eveneens gezondheidsvragen gesteld om het verzoek te beoordelen. Het verzoek tot verhogen van de dekking kan worden afgewezen door de verzekeraar. 
 • Bij verhuizing naar een ander land kunnen lopende polissen opeens worden opgezegd vanwege lokale regels.
  Er is veel aandacht bij ingediende claims voor eventuele pre-existing conditions. De consequenties van een vermoeden van het verzwijgen van een pre-existing condition kunnen groot zijn.

Landen waarin geen dekking mogelijk is

Voor sommige landen mag Cigna geen verzekering aanbieden. In de online module wordt hier melding van gemaakt, indien dat van toepassing is voor uw woonland.

Toelichting vrije keuze, privéklinieken en toegang verkrijgen tot zorg

Cigna biedt gedeeltelijk vrije keuze van zorgverlener en toegang tot privéklinieken. Echter, indien u geen gebruik maakt van een zorgverlener uit het Cigna Network, dan volgt een vergoeding van 80% (geen volledige vergoeding van kosten dus.

Ook geldt dat u conform polisvoorwaarden in alle gevallen voorafgaand aan een medisch consult of opname in een ziekenhuis contact met Cigna moet opnemen voor zgn. ‘pre-approval’. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Cigna. Cigna heeft hierdoor de mogelijkheid om het nut en de noodzaak van een bepaalde behandeling te beoordelen. Tevens kunnen ze bekijken of de zorgverlener opgenomen is in hun netwerk (voor redenen van o.a. direct betaling van de kosten) en beoordelen of deze zorgverlener goed genoeg is voor betreffende behandeling of consult. Dit traject van ‘pre-approval’ is dus mede in uw belang maar is wel een extra stap in het traject van verkrijgen van zorg. Ter vergelijk; andere verzekeraars werken met een vergelijkbaar systeem van ‘pre-approval’ maar hanteren dat principe uitsluitend op geplande ziekenhuisopnames. U hoeft dan bij bijvoorbeeld een consult van een huisarts niet eerst contact met de verzekeraar op te nemen; bij Cigna moet dat dus wel.

Toelichting zwangerschap en bevalling

Cigna biedt dekking voor zwangerschap en bevalling in hun twee hoogste dekkingen (Gold en Platinum). Er geldt altijd een wachttijd van 10 maanden na ingangsdatum van de verzekering waarin Cigna geen kosten vergoedt die zijn gerelateerd aan zwangerschap of bevalling. Een keizersnede is alleen verzekerd indien uitgevoerd op medische indicatie. De vergoedingen voor zowel een reguliere bevalling als een bevalling met complicaties zijn bij Cigna gemaximeerd en de maximale bedragen liggen niet hoog, zie het dekkingsoverzicht (customer guide in pdf op deze pagina) Die lage vergoeding betekent vooral in landen met een relatief hoog medisch prijspeil (USA, Hong Kong, Singapore, Zwitserland e.d.) dat de dekking wel eens niet hoog genoeg kan zijn en u zelf een (groot) deel van de bevallingskosten zult moeten betalen. Kortom; heeft u een kinderwens dan zijn er betere mogelijkheden en is deze verzekering van Cigna minder geschikt. Vul ons adviesformulier in en we geven u graag een toelichting op de mogelijkheden rondom zwangerschap en bevalling.

Toelichting dekking in USA

USA kent een heel hoog medisch prijspeil. Zorgkosten liggen dermate hoog dat verzekeraars ten behoeve van USA daar aparte voorwaarden en premies voor hanteren. Bij Cigna geldt dat als USA als regio niet is meeverzekerd op de polis dan is er nooit dekking voor (spoedeisend) medische zaken in Amerika. Ook niet voor een vakantie in USA! Heeft u wel een verblijf in USA meeverzekerd dan is het belangrijk om binnen USA van het netwerk van Cigna gebruik te maken. Doet u dit niet dan betaalt u 20% van de medische kosten zelf.

Toelichting aparte module 'medical evacuation'

Cigna biedt naast haar ziektekostendekking een aparte module die 'medical evacuation' heet. Dit is een beetje verwarrend, want in de inpatientdekking, de basisdekking van de verzekering die u verplicht moet afnemen, zit ook al een dekkingscomponent waarmee u recht heeft op ambulancevervoer, zelfs per vliegtuig of helikopter, naar een ziekenhuis binnen een straal van 160 km. Waarom dan toch nog een aparte module voor 'medical evacuation'? Met deze module koopt u het recht in om bij een medische calamiteit waar u lokaal niet goed aan geholpen kunt worden terug naar uw land van oorsprong vervoerd te worden. Tevens is er dekking voorzien voor vervoer van uw stoffelijk overschot, mocht u onverhoopt komen te overlijden. Ook vervoerskosten van en naar familie bij een medische calamiteit in de familie is gedekt. Bij het doen van een online premieberekening zult u zien dat de premie voor deze module behoorlijk duur is. We raden deze module dan ook alleen aan voor die personen die binnen een straal van 160 km heen geen toegang hebben tot reguliere Westerse zorg. Wilt u toch dekking voor vervoer stoffelijk overschot en familieomstandigheden dan hebben we daar uitstekende andere oplossingen voor tegen een fors lagere prijs. Vraag het ons gerust!

3.Premie

De premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, gekozen verzekeringen, dekking, eigen risico en regio.

Bereken de premie online

In de 'Customer Guide' vindt u een toelichting over het eigen risico, co-payment en out-of-pocket maximum

Termijnbetaling (betaling per maand of jaar)

Cigna hanteert een toeslag bij termijn betaling. Deze toeslag is op maandbasis relatief hoog (10%). Als de financiële situatie dit toelaat is betaling per jaar dus voordeliger. U dient er wel rekening mee te houden dat dit effect heeft op het tussentijds beëindigen van de polis. Bij jaarbetaling kan Cigna beslissen geen restitutie te verlenen bij het tussentijds beëindigen, indien er medische kosten zijn gemaakt.

Korting bij JoHo

U kunt minimaal € 50,- korting krijgen als u uw Cigna verzekering via JoHo Insurances afsluit. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

4.Hoe de verzekering aan te vragen?

Voor een volledig beeld van de werking van de verzekering adviseren we u eerst de ‘Customer Guide’ en ‘polisvoorwaarden’ even door te nemen.

De verzekering van Cigna is online aan te vragen. Gedurende het aanvraagtraject moet u antwoord geven op een aantal gezondheidsvragen op basis waarvan de verzekeraar gaat beoordelen of ze u willen verzekeren en zo ja, tegen welke condities. Uitsluiting van bepaalde aandoeningen kan voorkomen en een aanpassing van premie en/of eigen risico ook.

U kunt € 50,- korting krijgen als u uw Cigna verzekering via JoHo Insurances afsluit. We leggen u graag uit hoe dit werkt op de pagina Korting bij Cigna.

5.Services nadat de verzekering in gang is gezet

Kosten claimen

 • Nadat u geaccepteerd bent door Cigna voor de verzekering ontvangt u inloggegevens voor een uw eigen online omgeving waar u uw dekkingsinformatie kunt terugvinden.
 • U kunt ervoor kiezen om medische nota’s zelf te betalen en achteraf vergoed te krijgen door Cigna maar Cigna geeft ook de mogelijkheid om hen nog niet betaalde nota’s toe te mailen waarna Cigna de betaling in orde maakt met de zorgverlener.

Meer informatie is te vinden in de Customer Guide

Opzegbaarheid van de verzekering

Deze verzekering is op elk moment opzegbaar rekening houdend met een opzegtermijn van 7 dagen.

6.Belangrijke documenten

7.Heeft u een vraag over Cigna Global Health?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.